INTERACTA – HJÄLPER DIG I FÖRÄNDRINGSARBETET

Förbättringsarbete för alla slags större organisationer

Samtliga tjänster

Vill få inspiration att komma igång eller komma vidare i ert förbättringsarbete kan det passa med en inspirations och utbildningsdag. Innehållet anpassas utifrån vad ni vill uppnå. Några vanliga teman är:

  • Komma igång med systematiskt förbättringsarbete
  • Verktyg och metoder inom verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
  • Workshopledning
  • Processorientera er verksamhet
  • Metoder för processkartläggning, processanalys och processutveckling

Behöver ni ett bollplank för att komma vidare i era förbättringsinitiativ? Ibland kan man känna sig ensam i rollen som förbättrings-, eller förändringsledare. Att tänka tillsammans är en nyckel för att få nya idéer, frigöra energi och komma framåt. Jag kan bidra genom att tänka tillsammans med er för att hitta rätt väg framåt. Oavsett om ni är en hel ledningsgrupp eller om du är chef med ett ansvar att driva förbättringar eller är du verksamhetsutvecklare eller projektledare så finns ett värde i att ha ett bollplank med lång erfarenhet inom förbättringsområdet.

Workshops är en strukturerad mötesplats för människor att provtänka tillsammans och inom en begränsad tid komma fram till ett resultat. De positiva effekterna av att välja workshops som metod är engagemang, delaktighet, förankring, grupputveckling och omedelbara resultat genom att lågt hängande frukter kan plockas.

Jag kan hjälpa till med att föreslå upplägg, metod och verktyg och önskar ni det leder jag också workshoparbetet. I vissa fall stöttar jag i framtagande av en workshopdesign/planering som sen genomförs av verksamhetens interna resurser.

Vissa workshoptyper lämpar sig också att genomföra digitalt men behöver planeras på ett lite annat sätt.

Hur genererar verksamheter värde för sina kunder? Hur arbetar vi på bästa sätt tillsammans oavsett uppföljning och resultatmätning i linjestrukturer? Hur kan vi ta bort irritationsmoment som stjäl tid och fokus från viktigare saker som att finnas för våra kunder eller arbeta med förbättringar?

Processynsättet eller systemsynsättet belyser kundens resa som högsta prioritet att utforska och utveckla. Att anamma processynsättet eller systemsynsättet är särskilt effektfullt i större komplexa verksamheter som kommuner och regioner.

Processutveckling är ett intressant och effektfullt sätt vid utvecklingsbehov i komplexa processer med stora utmaningar. Processanalys är intressant för alla slags processer och flöden.

För verksamheter som förstått fördelarna med processorientering och önskar stöd på vägen.

Att processorienterad en verksamhet är en utveckling som sker i flera steg över en lite längre tid. Beroende på vart ni befinner er på er resa med att belysa era värdeskapande flöden kan olika typer av insatser behövas för att komma till nästa nivå. Varje verksamhet behöver anpassa sin processorientering till att ge största möjliga värde för kunderna, medarbetare och andra intressenter. Ofta är starten att ta fram ett ramverk för processorienteringen innefattande en processtruktur, roller och rekommenderade metoder.

För att arbeta på rätt sätt i en processorienterad verksamhet är det av yttersta vikt att verksamheten har en logisk processtruktur som ledare, medarbetare, ägare och andra intressenter känner igen sig i. Att ta fram en logisk processtruktur ger verksamheten möjlighet att ställa rätt frågor och rikta förbättringsarbetet rätt. I vissa fall kanske det helt saknas en logisk processtruktur och i andra fall kan det finnas en processtruktur med logiska luckor. Att ta fram en processtruktur som är logisk för verksamheten är ett mycket värdeskapande arbete som skapar goda förutsättningar för det fortsatta förbättringsarbetet.

Oavsett vart ni är på väg så behövs en tydlig, väl förankrad målbild, helst framtagen i gemenskap med de medarbetare som ska vara med att realisera det önskade målet. Att ta fram mål eller visioner görs bäst tillsammans, i en ledningsgrupp, i en projektgrupp eller med en grupp medarbetare. Mål och visionsarbetet faciliteras med fördel av en utomstående workshopledare så att alla kan delta på lika villkor. Vanligt förekommande är att ett mål och visionsarbete också innefattar ytterligare ett steg med målnedbrytning och konkretisering i exempelvis en handlingsplan eller som en del av en projektplan.

Vill ni ta verksamheten till nästa nivå gällande systematiskt förbättringsarbete? Behöver ni leda storskalig förbättring i ett komplext system i en komplex verksamhet? Då kanske ni borde överväga att designa och köra ett förbättringsprogram. Förbättringsprogram kan se olika ut och beroende på vad ni vill åstadkomma, hur er verksamhets natur ter sig, er företagskultur och den kontext ni finns och verkar inom. Förbättringsprogrammet planeras och genomföras på olika sätt beroende på hur snabbt och på vilket sätt ni vill se konkreta resultat och i vilken takt och tempo som passar er verksamhet.

När man vill skapa de bästa förutsättningarna att lyckas i en större förändring genom att lägga fokus tidigt – i förstadiet av ett förbättringsarbete. Vanligt inför större förändringar eller agila projekt. Det görs genom att ta fram en gemensam målbild, en djupare förståelse för den förändring som behövs för att uppnå målbilden samt vilka insatser som konkret behöver göras. Arbetet avslutas med att ta fram en dynamisk handlingsplan samt framtagande av ett upplägg/arbetssätt/projektplan för att komma vidare.

När ni vill åstadkomma en större förbättring inom ett visst område inom en förutbestämd tid. Det innebär i korthet att metod, upplägg, verktyg och storlek på insatsen avgörs utifrån syfte och förväntad effekt och skiljer sig från fall till fall. Exempel kan vara allt ifrån rotorsaksanalyser, SWOT-analyser, PMI-analyser, avancerad problemlösning, world café-workshops, framåtsyftande utvärderingar, allt följt av en handlings-, åtgärds-, eller projektplan vars genomförande också kan stöttas i olika grad.

I vissa fall, för ett specifikt projekt eller vid frånvaro av något skäl, kan det vara bättre att anlita en mer fast ledarposition för en lite längre tid, en så kallad interimsledare. Det kan röra sig om exempelvis förbättringsledare, förändringsledare, processledare eller systemledare som behövs för att säkerställa förutsättningarna för verksamhet att rulla och förbättringsarbete att ske enligt plan.

Vänta inte,
kontakta mig redan idag!

Är du nyfiken på en specifik tjänst eller har frågor eller funderingar om något som rör mig eller vad jag kan erbjuda så är du alltid välkommen att kontakta mig. Det kostar ingenting att fråga!

Interacta AB

Telefon: 070-312 09 08
E-post: info@interacta.nu
Karlgårdsvägen 21, 931 62 Skellefteå

Nyfiken? Ställ en fråga!